BREZPLAČNA POŠTNINA PRI NAKUPU NAD 150 € V SLOVENIJI
0
V nakupovalni košarici nimate nobenega izdelka.

PRAZNIČNA NAGRADNA IGRA

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V PRAZNIČNI NAGRADNI IGRI

Nagradna igra poteka na Facebook in Instagram profilu Zlatarne Celje.

1.Splošne določbe

Spodnja pravila določajo potek in sodelovanje v praznični nagradni igri

Organizator nagradne igre: Zlatarna Celje d.o.o. d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje, matična številka: 5048192000, davčna številka SI23281715. Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od 3. 12. 2021 do 13. 12.  2021. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija moških ur Seven, ženskih ur Lencia ter promocija Instagram profila in Facebook strani Zlatarna Celje. Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa organizator nagradne igre.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali kateri drugi državi EU. V nagradni igri ne morejo sodelovati organizatorji nagradne igre, to je zaposleni v podjetju Zlatarna Celje d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, starši, otroci). Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter, da se strinja s temi pravili.

 1. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre morajo slediti Facebook in/ali Instagram profilu Zlatarne Celje, deliti objavo, v komentarju omeniti osebo in številko darila, ki bi ga podarili tej osebi.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

 1. Nagrada

Nagrada je ena moška ura Seven in ena ženska ura Lencia.  Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 1. Žrebanje/ Dodeljevanje nagrad in obveščanje o nagrajencu

Žreb bo izveden elektronsko s strani komisije 13.12.2021. Žreb bo opravljen tako, da se bo med vsemi sodelujočimi naključno izžrebal en sodelujoč, ki izpolnjuje zahteve 4. člena. Žreb bo računalniško evidentiran, oz. se bo o njem vodil zapisnik. Evidenca ali zapisnik se hrani na sedežu organizatorja nagradne v skladu s temi pravili. Ob zaključku nagradne igre bodo na Facebook strani Zlatarna Celje pod objavo Praznične nagradne igre objavljeni nagrajenci. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje iz 3. člena ter soglašajo s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter v primeru, da so izžrebani, organizatorju v zasebnem sporočilu v roku 24 ur posredujejo podatke, potrebne za prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj prebivališča in telefonska številka). Čas za prevzem nagrade je en teden od razglasitve prejemnika. Nagrado nagrajenci prevzamejo v dogovorjeni poslovalnici Zlatarne Celje z osebnim dokumentom ali pa jih organizator pošlje pošti, če ni možno drugače prevzeti nagrade. V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, se šteje, da je nagrado zavrnil, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrade se torej v takem primeru ne podelijo. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, menjava nagrad ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook ali Instagram,
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,
- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali nagradnem žrebanju, kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo podatke udeleženca: ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, ter davčno številko, predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na profilu Zlatarne Celje na Instagramu in Facebooku.

Organizator ima nad fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev in neodplačno.

V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje, ali preko elektronske pošte zc@zlatarnacelje.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli trajno ali začasno prekliče pisno na Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje, ali preko elektronske pošte zc@zlatarnacelje.si.  Naročnik bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

Uporabnik osebnih podatkov je marketing oddelek organizatorja. Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 1. Dokumentacija

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

- dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter tudi ta pravila se hranijo v prostorih organizatorja tri (3) leta;
- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi. Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Navodila in pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani organizatorja na https://zlatarnacelje.com/si/blog

 1. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne komentarje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na Facebook strani Zlatarne Celje. Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Facebook ali Instagram, slednja pa ne odgovarja za nobene zahtevke iz naslova te nagradne igre. Facebook ali Instagram ne sponzorirata in ne upravljata nagradne igre ter je tudi niso posebej odobrili in z njo niso povezani. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi Facebook ali Instagram. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju. Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Celju, 1. 12. 2021